برای دانلود آخرین لیست قیمت سیم و کابل – لیست قیمت کلیک کنید

 

 

لیست قیمت

کد شرح کالا قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۱۳ سیم افشان ۷۰ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۱۷.۲۴۰ ۳۳۸.۸۰۰
۰۲۰۱۴ سیم افشان ۹۵ ۴۱۵.۰۰۰ ۴۲۷.۴۵۰ ۴۵۶.۵۰۰
۰۲۰۱۵ سیم افشان ۱۵۰ ۶۶۵.۰۰۰ ۶۸۴.۹۵۰ ۷۳۱.۵۰۰
۰۲۰۱۶ سیم افشان ۱۲۰ ۵۲۵.۰۰۰ ۵۴۰.۷۵۰ ۵۷۷.۵۰۰
۰۲۰۱۷ سیم افشان ۱۸۵ ۸۳۵.۰۰۰ ۸۶۰.۰۵۰ ۹۱۸.۵۰۰
۰۲۰۱۸ سیم افشان ۲۴۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰ ۱.۱۱۲.۴۰۰ ۱.۱۸۸.۰۰۰
۰۲۰۱۹ سیم افشان ۳۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰ ۱.۳۶۴.۷۵۰ ۱.۴۵۷.۵۰۰
۰۶۰۵۴ کابل افشان ۱۶ ۸۵.۰۰۰ ۸۷.۵۵۰ ۹۳.۵۰۰
۰۶۰۵۶ کابل افشان ۲۵ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۳ کابل افشان ۳۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۶۰۱۵ کابل افشان ۵۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۳۶.۹۰۰ ۲۵۳.۰۰۰
۰۶۰۳۵ کابل افشان ۷۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۳۲۹.۶۰۰ ۳۵۲.۰۰۰
۰۶۰۱۶ کابل افشان ۹۵ ۴۳۵.۰۰۰ ۴۴۸.۰۵۰ ۴۷۸.۵۰۰
۰۶۰۳۴ کابل افشان ۱۲۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۵۶۶.۵۰۰ ۶۰۵.۰۰۰
۰۶۰۱۷ کابل افشان ۱۵۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۷۰۰.۴۰۰ ۷۴۸.۰۰۰
۰۶۰۱۹ کابل افشان ۱۸۵ ۸۶۵.۰۰۰ ۸۹۰.۹۵۰ ۹۵۱.۵۰۰
۰۶۰۱۸ کابل افشان ۲۴۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۱۵۳.۶۰۰ ۱.۲۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۲ کابل افشان ۳۰۰ ۱.۳۹۰.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۷۰۰ ۱.۵۲۹.۰۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۱۴۰۱۵ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱ ۴.۸۰۰ ۴.۹۴۴ ۵.۲۸۰
۱۴۰۱۰ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۲ ۸.۴۰۰ ۸.۶۵۲ ۹.۲۴۰
۱۴۰۰۷ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۴ ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
۱۴۰۰۸ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۶ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۱۴۰۰۱ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱۰ ۳۳.۰۰۰ ۳۳.۹۹۰ ۳۶.۳۰۰
۶۰۰۰۴ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۲ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۶۰۰۰۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۲ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۲ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۲ ۴۲.۰۰۰ ۴۳.۲۶۰ ۴۶.۲۰۰
۶۰۰۰۶ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۳ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۳ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۳ ۳۸.۰۰۰ ۳۹.۱۴۰ ۴۱.۸۰۰
۶۰۰۰۵ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۳ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۶۰۰۰۹ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۴ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۶۰۰۰۸ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۴ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۶۰۰۰۷ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۲.۱۰۰ ۷۷.۰۰۰
۶۰۰۱۰ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۳۰۰
۶۰۰۱۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۵ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۶۰۰۱۳ کابل آنتنی صادراتی ۴.۵C-2V ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۰۳ سیم افشان ۱ ۴.۹۰۰ ۵.۰۴۷ ۵.۳۹۰
۰۲۰۰۴ سیم افشان ۱.۵ ۶.۸۰۰ ۷.۰۰۴ ۷.۴۸۰
۰۲۰۰۵ سیم افشان ۲.۵ ۱۱.۵۰۰ ۱۱.۸۴۵ ۱۲.۶۵۰
۰۲۰۰۶ سیم افشان ۴ ۱۸.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰ ۱۹.۸۰۰
۰۲۰۰۷ سیم افشان ۶ ۲۶.۰۰۰ ۲۶.۷۸۰ ۲۸.۶۰۰
۰۲۰۰۸ سیم افشان ۱۰ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۰۲۰۰۹ سیم افشان ۱۶ ۷۲.۰۰۰ ۷۴.۱۶۰ ۷۹.۲۰۰
۰۲۰۱۰ سیم افشان ۲۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۰۲۰۱۱ سیم افشان ۳۵ ۱۵۳.۰۰۰ ۱۵۷.۵۹۰ ۱۶۸.۳۰۰
۰۲۰۱۲ سیم افشان ۵۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۱۱۰۰۲ کابل کولری ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۱۱۰۰۴ کابل کولری ۱.۵×۵ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۵۰۰۲ کابل زمینی ۱۶×۱ ۷۸.۰۰۰ ۸۰.۳۴۰ ۸۵.۸۰۰
۰۵۰۳۸ کابل زمینی ۲۵×۱ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۲۲.۵۷۰ ۱۳۰.۹۰۰
۰۵۰۳۹ کابل زمینی ۳۵×۱ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۶۶.۸۶۰ ۱۷۸.۲۰۰
۰۵۰۴۰ کابل زمینی ۵۰×۱ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۰۵۰۴۱ کابل زمینی ۷۰×۱ ۳۱۵.۰۰۰ ۳۲۴.۴۵۰ ۳۴۶.۵۰۰
۰۵۰۳۶ کابل زمینی ۹۵×۱ ۴۳۰.۰۰۰ ۴۴۲.۹۰۰ ۴۷۳.۰۰۰
۰۵۰۴۲ کابل زمینی ۱۲۰×۱ ۵۴۵.۰۰۰ ۵۶۱.۳۵۰ ۵۹۹.۵۰۰
۰۵۰۳۲ کابل زمینی ۱۵۰×۱ ۶۷۰.۰۰۰ ۶۹۰.۱۰۰ ۷۳۷.۰۰۰
۰۵۰۳۳ کابل زمینی ۱۸۵×۱ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۸۰.۶۵۰ ۹۴۰.۵۰۰
۰۵۰۳۴ کابل زمینی ۲۴۰×۱ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۳.۰۰۰ ۱.۲۱۰.۰۰۰
۰۵۰۳۵ کابل زمینی ۳۰۰×۱ ۱.۳۷۵.۰۰۰ ۱.۴۱۶.۲۵۰ ۱.۵۱۲.۵۰۰
۰۹۰۰۱ کابل زمینی ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۰۲ کابل زمینی ۳۵+۱۶×۳ ۵۹۰.۰۰۰ ۶۰۷.۷۰۰ ۶۴۹.۰۰۰
۰۹۰۰۳ کابل زمینی ۵۰+۲۵×۳ ۷۸۰.۰۰۰ ۸۰۳.۴۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۰۹۰۰۴ کابل زمینی ۷۰+۳۵×۳ ۱.۱۱۰.۰۰۰ ۱.۱۴۳.۳۰۰ ۱.۲۲۱.۰۰۰
۰۹۰۰۵ کابل زمینی ۹۵+۵۰×۳ ۱.۵۳۰.۰۰۰ ۱.۵۷۵.۹۰۰ ۱.۶۸۳.۰۰۰
۰۹۰۰۶ کابل زمینی ۱۲۰+۷۰×۳ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۲.۰۳۹.۴۰۰ ۲.۱۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۷ کابل زمینی ۱۵۰+۷۰×۳ ۲.۳۷۰.۰۰۰ ۲.۴۴۱.۱۰۰ ۲.۶۰۷.۰۰۰
۰۹۰۰۸ کابل زمینی ۱۸۵+۹۵×۳ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۳.۰۶۹.۴۰۰ ۳.۲۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۹ کابل زمینی ۲۴۰+۱۲۰×۳ ۳.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۱۷.۰۰۰ ۴.۲۹۰.۰۰۰
۰۴۰۰۵ کابل زمینی ۱.۵×۲ ۲۹.۰۰۰ ۲۹.۸۷۰ ۳۱.۹۰۰
۰۴۰۰۹ کابل زمینی ۲.۵×۲ ۴۰.۰۰۰ ۴۱.۲۰۰ ۴۴.۰۰۰
۰۴۰۱۶ کابل زمینی ۴×۲ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۰۴۰۲۰ کابل زمینی ۶×۲ ۷۷.۰۰۰ ۷۹.۳۱۰ ۸۴.۷۰۰
۰۴۰۲۵ کابل زمینی ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۰۴۰۲۶ کابل زمینی ۱۶×۲ ۱۷۴.۰۰۰ ۱۷۹.۲۲۰ ۱۹۱.۴۰۰
۰۴۰۳۶ کابل زمینی ۱.۵×۳ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۰۴۰۴۱ کابل زمینی ۲.۵×۳ ۵۱.۰۰۰ ۵۲.۵۳۰ ۵۶.۱۰۰
۰۴۰۴۴ کابل زمینی ۴×۳ ۷۵.۰۰۰ ۷۷.۲۵۰ ۸۲.۵۰۰
۰۴۰۴۷ کابل زمینی ۶×۳ ۱۰۴.۰۰۰ ۱۰۷.۱۲۰ ۱۱۴.۴۰۰
۰۴۰۵۰ کابل زمینی ۱۰×۳ ۱۵۹.۰۰۰ ۱۶۳.۷۷۰ ۱۷۴.۹۰۰
۰۴۰۵۳ کابل زمینی ۱۶×۳ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۵۷.۵۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۰۴۰۵۶ کابل زمینی ۲۵×۳ ۳۸۵.۰۰۰ ۳۹۶.۵۵۰ ۴۲۳.۵۰۰
۰۴۰۵۸ کابل زمینی ۳۵×۳ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۴۰۶۱ کابل زمینی ۱.۵×۴ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۴۰۶۴ کابل زمینی ۲.۵×۴ ۶۴.۰۰۰ ۶۵.۹۲۰ ۷۰.۴۰۰
۰۴۰۶۹ کابل زمینی ۴×۴ ۹۵.۰۰۰ ۹۷.۸۵۰ ۱۰۴.۵۰۰
۰۴۰۷۳ کابل زمینی ۶×۴ ۱۳۸.۰۰۰ ۱۴۲.۱۴۰ ۱۵۱.۸۰۰
۰۴۰۷۸ کابل زمینی ۱۰×۴ ۲۱۲.۰۰۰ ۲۱۸.۳۶۰ ۲۳۳.۲۰۰
۰۴۰۷۹ کابل زمینی ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۰۴۰۸۳ کابل زمینی ۲۵×۴ ۴۹۵.۰۰۰ ۵۰۹.۸۵۰ ۵۴۴.۵۰۰
۰۴۰۸۸ کابل زمینی ۱.۵×۵ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۰۴۰۹۰ کابل زمینی ۲.۵×۵ ۸۰.۰۰۰ ۸۲.۴۰۰ ۸۸.۰۰۰
۰۴۰۹۴ کابل زمینی ۴×۵ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۱۹.۴۸۰ ۱۲۷.۶۰۰
۰۴۰۹۷ کابل زمینی ۶×۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۴۰۹۸ کابل زمینی ۱۰×۵ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۶۵.۷۴۰ ۲۸۳.۸۰۰
۰۴۰۹۹ کابل زمینی ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۴۱۱۴ کابل زمینی ۲۵×۵ ۶۲۵.۰۰۰ ۶۴۳.۷۵۰ ۶۸۷.۵۰۰
۰۴۱۵۹ کابل زمینی ۳۵×۵ ۸۴۵.۰۰۰ ۸۷۰.۳۵۰ ۹۲۹.۵۰۰
۰۶۰۰۱ کابل افشان ۰.۷۵×۲ ۱۱.۷۰۰ ۱۲.۰۵۱ ۱۲.۸۷۰
۰۶۰۰۲ کابل افشان ۱×۲ ۱۴.۳۰۰ ۱۴.۷۲۹ ۱۵.۷۳۰
۰۶۰۰۳ کابل افشان ۱.۵×۲ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۴ کابل افشان ۲.۵×۲ ۳۱.۰۰۰ ۳۱.۹۳۰ ۳۴.۱۰۰
۴۳۰۰۱ کابل افشان ۴×۲ ۴۸.۵۰۰ ۴۹.۹۵۵ ۵۳.۳۵۰
۴۳۰۰۲ کابل افشان ۶×۲ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۳ کابل افشان ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۴۳۰۰۴ کابل افشان ۱۶×۲ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۸۰.۲۵۰ ۱۹۲.۵۰۰
۰۶۰۰۵ کابل افشان ۰.۷۵×۳ ۱۶.۰۰۰ ۱۶.۴۸۰ ۱۷.۶۰۰
۰۶۰۰۶ کابل افشان ۱×۳ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۷ کابل افشان ۱.۵×۳ ۲۶.۵۰۰ ۲۷.۲۹۵ ۲۹.۱۵۰
۰۶۰۰۸ کابل افشان ۲.۵×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۷ کابل افشان ۴×۳ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۸ کابل افشان ۶×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۹ کابل افشان ۱۰×۳ ۱۶۱.۰۰۰ ۱۶۵.۸۳۰ ۱۷۷.۱۰۰
۴۳۰۱۰ کابل افشان ۱۶×۳ ۲۴۳.۰۰۰ ۲۵۰.۲۹۰ ۲۶۷.۳۰۰
۴۳۰۱۱ کابل افشان ۲۵×۳ ۳۸۸.۰۰۰ ۳۹۹.۶۴۰ ۴۲۶.۸۰۰
۴۳۰۱۲ کابل افشان ۳۵×۳ ۵۳۲.۰۰۰ ۵۴۷.۹۶۰ ۵۸۵.۲۰۰
۴۳۰۱۳ کابل افشان ۵۰×۳ ۷۵۲.۰۰۰ ۷۷۴.۵۶۰ ۸۲۷.۲۰۰
۰۶۰۶۸ کابل افشان ۷۰×۳ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۸۱.۵۰۰ ۱.۱۵۵.۰۰۰
۰۶۰۰۹ کابل افشان ۰.۷۵×۴ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۶۰۰ ۲۲.۰۰۰
۰۶۰۱۰ کابل افشان ۱×۴ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۷۵۰ ۲۷.۵۰۰
۰۶۰۱۱ کابل افشان ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۰۶۰۱۲ کابل افشان ۲.۵×۴ ۵۵.۵۰۰ ۵۷.۱۶۵ ۶۱.۰۵۰
۴۳۰۱۴ کابل افشان ۴×۴ ۸۳.۵۰۰ ۸۶.۰۰۵ ۹۱.۸۵۰
۴۳۰۱۵ کابل افشان ۶×۴ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۴۳۰۱۶ کابل افشان ۱۰×۴ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۲۳.۵۱۰ ۲۳۸.۷۰۰
۴۳۰۱۷ کابل افشان ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۴۳۰۱۸ کابل افشان ۲۵×۴ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۶۰۱۳ کابل افشان ۱.۵×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۰۰۰
۰۶۰۱۴ کابل افشان ۲.۵×۵ ۶۷.۵۰۰ ۶۹.۵۲۵ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۳ کابل افشان ۴×۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۴ کابل افشان ۶×۵ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۴.۵۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۴۳۰۳۳ کابل افشان ۱۰×۵ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۶۷.۸۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۴۳۰۳۶ کابل افشان ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۹۰۸۷ کابل افشان ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۸۸ کابل افشان ۳۵+۱۶×۳ ۶۰۰.۰۰۰ ۶۱۸.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
۰۹۰۸۹ کابل افشان ۵۰+۲۵×۳ ۸۵۳.۰۰۰ ۸۷۸.۵۹۰ ۹۳۸.۳۰۰
۰۹۱۰۶ کابل افشان ۷۰+۳۵×۳ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱.۲۶۶.۹۰۰ ۱.۳۵۳.۰۰۰
۰۹۱۰۷ کابل افشان ۹۵+۵۰×۳ ۱.۶۴۰.۰۰۰ ۱.۶۸۹.۲۰۰ ۱.۸۰۴.۰۰۰
۰۹۱۱۹ کابل افشان ۱۲۰+۷۰×۳ ۲.۰۶۷.۰۰۰ ۲.۱۲۹.۰۱۰ ۲.۲۷۳.۷۰۰
۰۶۰۶۶ کابل افشان ۲۵×۵ ۶۳۶.۰۰۰ ۶۵۵.۰۸۰ ۶۹۹.۶۰۰
۰۶۰۷۳ کابل افشان ۳۵×۵ ۸۸۰.۰۰۰ ۹۰۶.۴۰۰ ۹۶۸.۰۰۰

 

به قیمت‌های فوق عوارض ارزش افزوده اضافه می‌گردد.