لیست قیمت سیم و کابل

برای دانلود آخرین لیست قیمت سیم و کابل - لیست قیمت کلیک کنید

 

 

لیست قیمت

کد شرح کالا قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۱۳ سیم افشان ۷۰ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۱۷.۲۴۰ ۳۳۸.۸۰۰
۰۲۰۱۴ سیم افشان ۹۵ ۴۱۵.۰۰۰ ۴۲۷.۴۵۰ ۴۵۶.۵۰۰
۰۲۰۱۵ سیم افشان ۱۵۰ ۶۶۵.۰۰۰ ۶۸۴.۹۵۰ ۷۳۱.۵۰۰
۰۲۰۱۶ سیم افشان ۱۲۰ ۵۲۵.۰۰۰ ۵۴۰.۷۵۰ ۵۷۷.۵۰۰
۰۲۰۱۷ سیم افشان ۱۸۵ ۸۳۵.۰۰۰ ۸۶۰.۰۵۰ ۹۱۸.۵۰۰
۰۲۰۱۸ سیم افشان ۲۴۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰ ۱.۱۱۲.۴۰۰ ۱.۱۸۸.۰۰۰
۰۲۰۱۹ سیم افشان ۳۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰ ۱.۳۶۴.۷۵۰ ۱.۴۵۷.۵۰۰
۰۶۰۵۴ کابل افشان ۱۶ ۸۵.۰۰۰ ۸۷.۵۵۰ ۹۳.۵۰۰
۰۶۰۵۶ کابل افشان ۲۵ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۳ کابل افشان ۳۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۶۰۱۵ کابل افشان ۵۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۳۶.۹۰۰ ۲۵۳.۰۰۰
۰۶۰۳۵ کابل افشان ۷۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۳۲۹.۶۰۰ ۳۵۲.۰۰۰
۰۶۰۱۶ کابل افشان ۹۵ ۴۳۵.۰۰۰ ۴۴۸.۰۵۰ ۴۷۸.۵۰۰
۰۶۰۳۴ کابل افشان ۱۲۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۵۶۶.۵۰۰ ۶۰۵.۰۰۰
۰۶۰۱۷ کابل افشان ۱۵۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۷۰۰.۴۰۰ ۷۴۸.۰۰۰
۰۶۰۱۹ کابل افشان ۱۸۵ ۸۶۵.۰۰۰ ۸۹۰.۹۵۰ ۹۵۱.۵۰۰
۰۶۰۱۸ کابل افشان ۲۴۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۱۵۳.۶۰۰ ۱.۲۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۲ کابل افشان ۳۰۰ ۱.۳۹۰.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۷۰۰ ۱.۵۲۹.۰۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۱۴۰۱۵ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱ ۴.۸۰۰ ۴.۹۴۴ ۵.۲۸۰
۱۴۰۱۰ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۲ ۸.۴۰۰ ۸.۶۵۲ ۹.۲۴۰
۱۴۰۰۷ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۴ ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
۱۴۰۰۸ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۶ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۱۴۰۰۱ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱۰ ۳۳.۰۰۰ ۳۳.۹۹۰ ۳۶.۳۰۰
۶۰۰۰۴ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۲ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۶۰۰۰۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۲ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۲ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۲ ۴۲.۰۰۰ ۴۳.۲۶۰ ۴۶.۲۰۰
۶۰۰۰۶ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۳ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۳ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۳ ۳۸.۰۰۰ ۳۹.۱۴۰ ۴۱.۸۰۰
۶۰۰۰۵ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۳ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۶۰۰۰۹ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۴ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۶۰۰۰۸ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۴ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۶۰۰۰۷ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۲.۱۰۰ ۷۷.۰۰۰
۶۰۰۱۰ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۳۰۰
۶۰۰۱۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۵ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۶۰۰۱۳ کابل آنتنی صادراتی ۴.۵C-2V --- ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۰۳ سیم افشان ۱ ۴.۹۰۰ ۵.۰۴۷ ۵.۳۹۰
۰۲۰۰۴ سیم افشان ۱.۵ ۶.۸۰۰ ۷.۰۰۴ ۷.۴۸۰
۰۲۰۰۵ سیم افشان ۲.۵ ۱۱.۵۰۰ ۱۱.۸۴۵ ۱۲.۶۵۰
۰۲۰۰۶ سیم افشان ۴ ۱۸.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰ ۱۹.۸۰۰
۰۲۰۰۷ سیم افشان ۶ ۲۶.۰۰۰ ۲۶.۷۸۰ ۲۸.۶۰۰
۰۲۰۰۸ سیم افشان ۱۰ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۰۲۰۰۹ سیم افشان ۱۶ ۷۲.۰۰۰ ۷۴.۱۶۰ ۷۹.۲۰۰
۰۲۰۱۰ سیم افشان ۲۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۰۲۰۱۱ سیم افشان ۳۵ ۱۵۳.۰۰۰ ۱۵۷.۵۹۰ ۱۶۸.۳۰۰
۰۲۰۱۲ سیم افشان ۵۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۱۱۰۰۲ کابل کولری ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۱۱۰۰۴ کابل کولری ۱.۵×۵ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۵۰۰۲ کابل زمینی ۱۶×۱ ۷۸.۰۰۰ ۸۰.۳۴۰ ۸۵.۸۰۰
۰۵۰۳۸ کابل زمینی ۲۵×۱ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۲۲.۵۷۰ ۱۳۰.۹۰۰
۰۵۰۳۹ کابل زمینی ۳۵×۱ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۶۶.۸۶۰ ۱۷۸.۲۰۰
۰۵۰۴۰ کابل زمینی ۵۰×۱ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۰۵۰۴۱ کابل زمینی ۷۰×۱ ۳۱۵.۰۰۰ ۳۲۴.۴۵۰ ۳۴۶.۵۰۰
۰۵۰۳۶ کابل زمینی ۹۵×۱ ۴۳۰.۰۰۰ ۴۴۲.۹۰۰ ۴۷۳.۰۰۰
۰۵۰۴۲ کابل زمینی ۱۲۰×۱ ۵۴۵.۰۰۰ ۵۶۱.۳۵۰ ۵۹۹.۵۰۰
۰۵۰۳۲ کابل زمینی ۱۵۰×۱ ۶۷۰.۰۰۰ ۶۹۰.۱۰۰ ۷۳۷.۰۰۰
۰۵۰۳۳ کابل زمینی ۱۸۵×۱ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۸۰.۶۵۰ ۹۴۰.۵۰۰
۰۵۰۳۴ کابل زمینی ۲۴۰×۱ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۳.۰۰۰ ۱.۲۱۰.۰۰۰
۰۵۰۳۵ کابل زمینی ۳۰۰×۱ ۱.۳۷۵.۰۰۰ ۱.۴۱۶.۲۵۰ ۱.۵۱۲.۵۰۰
۰۹۰۰۱ کابل زمینی ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۰۲ کابل زمینی ۳۵+۱۶×۳ ۵۹۰.۰۰۰ ۶۰۷.۷۰۰ ۶۴۹.۰۰۰
۰۹۰۰۳ کابل زمینی ۵۰+۲۵×۳ ۷۸۰.۰۰۰ ۸۰۳.۴۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۰۹۰۰۴ کابل زمینی ۷۰+۳۵×۳ ۱.۱۱۰.۰۰۰ ۱.۱۴۳.۳۰۰ ۱.۲۲۱.۰۰۰
۰۹۰۰۵ کابل زمینی ۹۵+۵۰×۳ ۱.۵۳۰.۰۰۰ ۱.۵۷۵.۹۰۰ ۱.۶۸۳.۰۰۰
۰۹۰۰۶ کابل زمینی ۱۲۰+۷۰×۳ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۲.۰۳۹.۴۰۰ ۲.۱۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۷ کابل زمینی ۱۵۰+۷۰×۳ ۲.۳۷۰.۰۰۰ ۲.۴۴۱.۱۰۰ ۲.۶۰۷.۰۰۰
۰۹۰۰۸ کابل زمینی ۱۸۵+۹۵×۳ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۳.۰۶۹.۴۰۰ ۳.۲۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۹ کابل زمینی ۲۴۰+۱۲۰×۳ ۳.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۱۷.۰۰۰ ۴.۲۹۰.۰۰۰
۰۴۰۰۵ کابل زمینی ۱.۵×۲ ۲۹.۰۰۰ ۲۹.۸۷۰ ۳۱.۹۰۰
۰۴۰۰۹ کابل زمینی ۲.۵×۲ ۴۰.۰۰۰ ۴۱.۲۰۰ ۴۴.۰۰۰
۰۴۰۱۶ کابل زمینی ۴×۲ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۰۴۰۲۰ کابل زمینی ۶×۲ ۷۷.۰۰۰ ۷۹.۳۱۰ ۸۴.۷۰۰
۰۴۰۲۵ کابل زمینی ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۰۴۰۲۶ کابل زمینی ۱۶×۲ ۱۷۴.۰۰۰ ۱۷۹.۲۲۰ ۱۹۱.۴۰۰
۰۴۰۳۶ کابل زمینی ۱.۵×۳ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۰۴۰۴۱ کابل زمینی ۲.۵×۳ ۵۱.۰۰۰ ۵۲.۵۳۰ ۵۶.۱۰۰
۰۴۰۴۴ کابل زمینی ۴×۳ ۷۵.۰۰۰ ۷۷.۲۵۰ ۸۲.۵۰۰
۰۴۰۴۷ کابل زمینی ۶×۳ ۱۰۴.۰۰۰ ۱۰۷.۱۲۰ ۱۱۴.۴۰۰
۰۴۰۵۰ کابل زمینی ۱۰×۳ ۱۵۹.۰۰۰ ۱۶۳.۷۷۰ ۱۷۴.۹۰۰
۰۴۰۵۳ کابل زمینی ۱۶×۳ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۵۷.۵۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۰۴۰۵۶ کابل زمینی ۲۵×۳ ۳۸۵.۰۰۰ ۳۹۶.۵۵۰ ۴۲۳.۵۰۰
۰۴۰۵۸ کابل زمینی ۳۵×۳ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۴۰۶۱ کابل زمینی ۱.۵×۴ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۴۰۶۴ کابل زمینی ۲.۵×۴ ۶۴.۰۰۰ ۶۵.۹۲۰ ۷۰.۴۰۰
۰۴۰۶۹ کابل زمینی ۴×۴ ۹۵.۰۰۰ ۹۷.۸۵۰ ۱۰۴.۵۰۰
۰۴۰۷۳ کابل زمینی ۶×۴ ۱۳۸.۰۰۰ ۱۴۲.۱۴۰ ۱۵۱.۸۰۰
۰۴۰۷۸ کابل زمینی ۱۰×۴ ۲۱۲.۰۰۰ ۲۱۸.۳۶۰ ۲۳۳.۲۰۰
۰۴۰۷۹ کابل زمینی ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۰۴۰۸۳ کابل زمینی ۲۵×۴ ۴۹۵.۰۰۰ ۵۰۹.۸۵۰ ۵۴۴.۵۰۰
۰۴۰۸۸ کابل زمینی ۱.۵×۵ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۰۴۰۹۰ کابل زمینی ۲.۵×۵ ۸۰.۰۰۰ ۸۲.۴۰۰ ۸۸.۰۰۰
۰۴۰۹۴ کابل زمینی ۴×۵ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۱۹.۴۸۰ ۱۲۷.۶۰۰
۰۴۰۹۷ کابل زمینی ۶×۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۴۰۹۸ کابل زمینی ۱۰×۵ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۶۵.۷۴۰ ۲۸۳.۸۰۰
۰۴۰۹۹ کابل زمینی ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۴۱۱۴ کابل زمینی ۲۵×۵ ۶۲۵.۰۰۰ ۶۴۳.۷۵۰ ۶۸۷.۵۰۰
۰۴۱۵۹ کابل زمینی ۳۵×۵ ۸۴۵.۰۰۰ ۸۷۰.۳۵۰ ۹۲۹.۵۰۰
۰۶۰۰۱ کابل افشان ۰.۷۵×۲ ۱۱.۷۰۰ ۱۲.۰۵۱ ۱۲.۸۷۰
۰۶۰۰۲ کابل افشان ۱×۲ ۱۴.۳۰۰ ۱۴.۷۲۹ ۱۵.۷۳۰
۰۶۰۰۳ کابل افشان ۱.۵×۲ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۴ کابل افشان ۲.۵×۲ ۳۱.۰۰۰ ۳۱.۹۳۰ ۳۴.۱۰۰
۴۳۰۰۱ کابل افشان ۴×۲ ۴۸.۵۰۰ ۴۹.۹۵۵ ۵۳.۳۵۰
۴۳۰۰۲ کابل افشان ۶×۲ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۳ کابل افشان ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۴۳۰۰۴ کابل افشان ۱۶×۲ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۸۰.۲۵۰ ۱۹۲.۵۰۰
۰۶۰۰۵ کابل افشان ۰.۷۵×۳ ۱۶.۰۰۰ ۱۶.۴۸۰ ۱۷.۶۰۰
۰۶۰۰۶ کابل افشان ۱×۳ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۷ کابل افشان ۱.۵×۳ ۲۶.۵۰۰ ۲۷.۲۹۵ ۲۹.۱۵۰
۰۶۰۰۸ کابل افشان ۲.۵×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۷ کابل افشان ۴×۳ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۸ کابل افشان ۶×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۹ کابل افشان ۱۰×۳ ۱۶۱.۰۰۰ ۱۶۵.۸۳۰ ۱۷۷.۱۰۰
۴۳۰۱۰ کابل افشان ۱۶×۳ ۲۴۳.۰۰۰ ۲۵۰.۲۹۰ ۲۶۷.۳۰۰
۴۳۰۱۱ کابل افشان ۲۵×۳ ۳۸۸.۰۰۰ ۳۹۹.۶۴۰ ۴۲۶.۸۰۰
۴۳۰۱۲ کابل افشان ۳۵×۳ ۵۳۲.۰۰۰ ۵۴۷.۹۶۰ ۵۸۵.۲۰۰
۴۳۰۱۳ کابل افشان ۵۰×۳ ۷۵۲.۰۰۰ ۷۷۴.۵۶۰ ۸۲۷.۲۰۰
۰۶۰۶۸ کابل افشان ۷۰×۳ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۸۱.۵۰۰ ۱.۱۵۵.۰۰۰
۰۶۰۰۹ کابل افشان ۰.۷۵×۴ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۶۰۰ ۲۲.۰۰۰
۰۶۰۱۰ کابل افشان ۱×۴ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۷۵۰ ۲۷.۵۰۰
۰۶۰۱۱ کابل افشان ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۰۶۰۱۲ کابل افشان ۲.۵×۴ ۵۵.۵۰۰ ۵۷.۱۶۵ ۶۱.۰۵۰
۴۳۰۱۴ کابل افشان ۴×۴ ۸۳.۵۰۰ ۸۶.۰۰۵ ۹۱.۸۵۰
۴۳۰۱۵ کابل افشان ۶×۴ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۴۳۰۱۶ کابل افشان ۱۰×۴ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۲۳.۵۱۰ ۲۳۸.۷۰۰
۴۳۰۱۷ کابل افشان ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۴۳۰۱۸ کابل افشان ۲۵×۴ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۶۰۱۳ کابل افشان ۱.۵×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۰۰۰
۰۶۰۱۴ کابل افشان ۲.۵×۵ ۶۷.۵۰۰ ۶۹.۵۲۵ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۳ کابل افشان ۴×۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۴ کابل افشان ۶×۵ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۴.۵۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۴۳۰۳۳ کابل افشان ۱۰×۵ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۶۷.۸۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۴۳۰۳۶ کابل افشان ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۹۰۸۷ کابل افشان ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۸۸ کابل افشان ۳۵+۱۶×۳ ۶۰۰.۰۰۰ ۶۱۸.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
۰۹۰۸۹ کابل افشان ۵۰+۲۵×۳ ۸۵۳.۰۰۰ ۸۷۸.۵۹۰ ۹۳۸.۳۰۰
۰۹۱۰۶ کابل افشان ۷۰+۳۵×۳ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱.۲۶۶.۹۰۰ ۱.۳۵۳.۰۰۰
۰۹۱۰۷ کابل افشان ۹۵+۵۰×۳ ۱.۶۴۰.۰۰۰ ۱.۶۸۹.۲۰۰ ۱.۸۰۴.۰۰۰
۰۹۱۱۹ کابل افشان ۱۲۰+۷۰×۳ ۲.۰۶۷.۰۰۰ ۲.۱۲۹.۰۱۰ ۲.۲۷۳.۷۰۰
۰۶۰۶۶ کابل افشان ۲۵×۵ ۶۳۶.۰۰۰ ۶۵۵.۰۸۰ ۶۹۹.۶۰۰
۰۶۰۷۳ کابل افشان ۳۵×۵ ۸۸۰.۰۰۰ ۹۰۶.۴۰۰ ۹۶۸.۰۰۰

 

به قیمت‌های فوق عوارض ارزش افزوده اضافه می‌گردد.


لیست قیمت ترانس

برای دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تیرماه۹۷ کلیک کنید

لیست قیمت ترانسفورماتور ترانس روغنی کم تلفات ، درصد تخفیف خود را از کارشناس فروش مادنیرو طلب کنبد! کد تخفیف TRANSOFF را به خاطر بسپارید.


کاربرد وسیع کات اوت فیوز در شبکه های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتورها

کلید قطع‌کننده #کات_اوت (CAT OUT FUZE)
با توجه به کاربرد وسیع کات اوت فیوز در شبکه های توزیع جهت قطع و وصل ترانسفورماتورها و در برخی مواقع قطع و وصل سکشن ها اهمیت این کلید غیر قابل قطع زیر بار (بدون استفاده از تجهیزات اضافی) را در شبکه های توزیع دوچندان می نماید. گستردگی کاربرد این کلید بدلیل سهولت نصب روی انواع پایه ها و ارزانی به نسبت کلید های قدرت ( #بریکر circuit breaker ) سبکی و سهولت سرویس و نگهداری این کلید می باشد .

کات اوت فیوز عبارت از کلیدی غیر قابل قطع زیر بار متشکل از چهار قسمت اصلی می باشد.
۱⃣ ایزولاتور
۲⃣ کنتاکت ها
۳⃣ فیوزگیر ( دسته کات اوت )
۴⃣ فیوز لینک

#ایزولاتور
به عنوان نگهدارنده کنتاکتها و جهت عایق نمودن کنتاکتهای برقدار از استراکچر فلزی بکار می رود که به لحاظ شرایط مختلف محیطی و سطح ولتاژ شبکه محل بکار برد کات اوت می بایستی از فاصله خزشی و جرقه مناسب بر خوردار باشد. نوع ایزولاتور از نظر جنس شامل مواد پرسلینی و کمپوزیت می باشد. چسب سیمان بکار رفته در ایزولاتور برای نصب قلاب اتصال و نگهدارنده کات اوت به کراس آرم از اهمیت زیادی بر خوردار است و عدم دقت در اتصال این قلاب ایزولاتور در برخی موارد موجب ضعف این نقطه و شکستگی ایزولاتور گردیده است.

 

#کنتاکت ها
کنتاکت های این کلید بدلیل نحوه کاربرد آن در شبکه هوایی و مکانیزم به خصوص قطع و وصل آن که با چوب استیک قلاب دار انجام می شود دارای کنتاکت لوله یی در پایین و گوی و تسمه مسی فنردار در بالا می باشد.

#فیوزگیر ( دسته کات اوت )
این قسمت از کات اوت که آسیب پذیرترین قسمت کلید می باشد از لوله فایبر گلاس که در دو انتهای خود تامین کننده ی اتصالات لوله ای و نیمکره رزوه دار جهت برقراری مدار الکتریکی می باشد، به علت قرار گرفتن فیوز لینک در درون این لوله و جرقه و شعله ایجاد شده در هنگام اتصال کوتاه و خطاها می بایستی تحمل گرما و انفجار ناشی از سوختن فیوز و حرکت ناشی از گازهای اشتعال سریع را داشته باشد لذا تمهیدات لازم جهت پیشگیری از این موضوع بایستی اندیشه شود.

#فیوزلینک : (سیم فیوز)

این قسمت شامل فیوز لینک است که در اثر اضافه جریان، ذوب شده موجب قطع مدار می شود و پس از هر بار عملکرد می بایستی جایگزین شود. فیوز لینک شامل یک روکش کاغذی استوانه ای است که بایستی آغشته به یک ماده خاموش کننده جرقه باشد.


لیست قیمت محصولات گلنور ( چراغ های خیابانی )

در این پست بخش اول لیست قیمت محصولات گلنور ( چراغ های خیابانی ) که شامل بخشی از محصولات گلنور می شود را می بینید. جهت استعلام قیمت تجهیزات روشنایی با همکاران ما در قسمت فروش شرکت مادنیرو در تماس باشید.

در پست های بعد بخش های دیگری از لیست قیمت را قرار خواهیم داد.

شما می توانید در فروشگاه مادنیرو یا فروشگاه اینترنتی ایران لاله زار اطلاعات بیشتری راجع به محصولات گلنور بدست آورید.

برای اطلاعات بیشتر دسته بندی فروش اینترنتی چراغ های خیابانی را مشاهده کنید


تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها

تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها
ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف ورقه هایی از آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار می گیرند. مقره ها یا بوشینگ ها یا ایزولاتورها و بالاخره ظرف یا محفظه ترانسفورماتور
کار ترانسفورماتورها بر اساس انتقال انرژی الکتریکی از سیستمی با یک ولتاژ و جریان معین به سیستم دیگری با ولتاژ جریان دیگر است. به عبارت دیگر ترانسفورماتور دستگاهی است استاتیکی که در یک میدان مغناطیسی جریان و فشار الکتریکی را بین دو سیم پیچ یا بیشتر با همان فرکانس و تغییر اندازه یکسان منتقل می کند


ترانسفورماتورهای جدا کننده

۱- ترانسفورماتورهای جدا کننده ، ترانسفورماتورها یی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای تحقق تدابیر حفاظتی «جداسازی حفاظتی» برای اتصال به مصرف کننده جریان بکار می رود .
۲- ترانسفورماتورهای عایق، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از هم جدا می باشند و برای انتقال انرژی ها بین سیستم های با پتانسیل های بسیار مختلف که در آنها ولتاژ عایق نسبت به ولتاژ اسمی ترانسفورماتور معین نشده است. به کار میروند.
۳- ترانسفورماتور های کنترل، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند. و برای تهیه مواد کنترل به کار می روند.

۴- ترانسفورماتورهای منبع تغذیه، ترانسفورماتورهایی هستند با یک یا چند سیم پیچ ثانویه که از سیم پیچ اولیه از نظر الکتریکی جدا می باشد.
۵- اتو ترانسفورماتورها، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ اولیه و ثانویه آنها با هم مشترک می باشند.
۶- ترانسفورماتورهای جرقه زن، ترانسفورماتورهایی هستند که سیم پیچ های آنها از نظر الکتریکی از یکدیگر جدا می باشند و برای مشتمل کردن مخلوط هوا و گاز یا هوا و روغن به وسیله جرقه یا قوس الکتریکی به کار می روند.


لیست قیمت ترانس

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تاریخ انتشار اردیبهشت 1400

88320371-88320372

88340963-88340935

قیمت لیست ترانس اردیبهشت1400

ردیف مشخصات K.V.A K.V قیمت (ریال)
1 ترانسفورماتور کم تلفات 25 KVA ردیف 20 25 20  294,602,000
2 ترانسفورماتور کم تلفات 50 KVA ردیف 20 50 20  458,640,000
3 ترانسفورماتور کم تلفات 75 KVA ردیف 20 75 20  602,097,000
4 ترانسفورماتور کم تلفات 100 KVA ردیف 20 100 20  720,075,000
5 ترانسفورماتور کم تلفات 125 KVA ردیف 20 125 20  944,040,000
6 ترانسفورماتور کم تلفات 160 KVA ردیف 20 160 20  1,052,607,000
7 ترانسفورماتور کم تلفات 200 KVA ردیف 20 200 20  1,177,142,000
8 ترانسفورماتور کم تلفات 250 KVA ردیف 20 250 20  1,328,791,000
9 ترانسفورماتور کم تلفات 315 KVA ردیف 20 315 20  1,629,452,000
10 ترانسفورماتور کم تلفات 400 KVA ردیف 20 400 20  1,881,249,000
11 ترانسفورماتور کم تلفات 500 KVA ردیف 20 500 20  2,608,683,000
12 ترانسفورماتور کم تلفات 630 KVA ردیف 20 630 20  3,137,850,000
13 ترانسفورماتور کم تلفات 800 KVA ردیف 20 800 20  3,660,794,000
14 ترانسفورماتور کم تلفات 1000 KVA ردیف 20 1000 20  4,218,848,000
15 ترانسفورماتور کم تلفات 1250 KVA ردیف 20 1250 20  4,731,513,000
16 ترانسفورماتور کم تلفات 1600 KVA ردیف 20 1600 20  5,820,281,000
17 ترانسفورماتور کم تلفات 2000 KVA ردیف 20 2000 20  6,823,753,000

 

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تاریخ انتشار مرداد ۹۷

لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت

تاریخ انتشار مرداد ۹۷

ردیف قدرت ترانسفورماتور واحد قیمت (ریال(
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۰۷۵۷۲۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۵۶۰۱۰۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۸۸۰۳۴۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۳۰۸۴۶۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۷۵۷۶۳۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۰۵۰۷۴۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۳۹۲۱۷۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۵۶۸۲۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۶۵۹۷۵۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۷۴۶۰۷۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۳۵۲۴۶۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۸۶۹۱۰۹۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۸۱۹۳۵۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۱۷۰۲۶۴۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۳۱۲۶۲۷۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۶۷۶۱۵۱۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۹۶۵۵۲۶۰۰۰

 

دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور روغنی کم تلفات بروز رسانی ۱ مهر ۱۳۹۶

برای مشاهده و دانلود آخرین لیست قیمت ترانسفورماتور اینجا را کلیک کنید. با تماس با واحد فروش شرکت از بروز بودن  لیست قیمت ترانس اطمینان حاصل کنید.

ترانسفورماتور


لیست قیمت فروش انواع ترانسفورماتورهای ایران ترانسفو در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

 

 

        لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای کم تلفات سه فاز ۲۰ کیلوولت
     ردیف قدرت ترانسفورماتور  واحد    قیمت (ریال)
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۸,۳۲۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۸۴,۵۸۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۷۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۰۱,۹۴۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۱۶۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۶۵,۳۹۰,۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۱۴,۵۱۰,۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۲۵۲,۶۲۰,۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۱۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۴۷۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۵۳۲,۴۵۰,۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۶۳۴,۶۹۰,۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۷۱۱,۸۷۰,۰۰۰
۱۶ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۹۰۸,۹۵۰,۰۰۰
۱۷ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA کم تلفات ۲۰ کیلوولت دستگاه ۱,۰۶۵,۸۴۰,۰۰۰
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای نرمال روغنی سه فاز۳۳ کیلوولت
۱ ترانسفورماتور ۲۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۶۵,۲۱۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور ۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۹۴,۹۷۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور ۱۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۲۲,۱۳۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور ۱۲۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۴۷,۹۴۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور ۲۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۱۹۱,۶۳۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور ۲۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۰۶,۱۵۰,۰۰۰
۷ ترانسفورماتور ۳۱۵ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۲۷,۷۸۰,۰۰۰
۸ ترانسفورماتور ۴۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۲۷۰,۴۹۰,۰۰۰
۹ ترانسفورماتور ۵۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۰ ترانسفورماتور ۶۳۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۳۷۶,۲۴۰,۰۰۰
۱۱ ترانسفورماتور ۸۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۴۵۵,۷۷۰,۰۰۰
۱۲ ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۵۳۶,۸۷۰,۰۰۰
۱۳ ترانسفورماتور ۱۲۵۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۶۲۱,۶۹۰,۰۰۰
۱۴ ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۷۶۴,۳۷۰,۰۰۰
۱۵ ترانسفورماتور ۲۰۰۰ KVA 33 کیلوولت دستگاه ۹۵۲,۸۷۰,۰۰۰
لیست قیمت فروش ترانسفورماتورهای تکفاز ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
۱ ترانسفورماتور تکفاز ۱۰ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۴۰,۲۳۰,۰۰۰
۲ ترانسفورماتور تکفاز ۱۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۴۴,۲۳۰,۰۰۰
۳ ترانسفورماتور تکفاز ۲۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۵۱,۴۷۰,۰۰۰
۴ ترانسفورماتور تکفاز ۵۰ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۶۲,۹۳۰,۰۰۰
۵ ترانسفورماتور تکفاز ۷۵ KVA 20 کیلو ولت دستگاه ۶۸,۳۳۰,۰۰۰
۶ ترانسفورماتور تکفاز ۲۵ KVA 33 کیلو ولت دستگاه ۶۶,۹۸۰,۰۰۰

 

نام و مشخصات

 قیمت به ریال

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر

۵۸٫۳۲۰٫۰۰۰

ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۸۴٫۵۸۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۷۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۰۱٫۹۴۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۲۵٫۱۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۶۵٫۳۹۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱۸۳٫۹۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۲۱۴٫۵۱۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۳۱۵ (kva) کیلو ولت آمپر ۲۵۲٫۶۲۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۴۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۳۱۱٫۵۱۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۵۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۳۹۸٫۶۰۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۶۳۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۴۷۱٫۲۸۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۸۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۵۳۲٫۴۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۶۳۴٫۶۹۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۲۵۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۷۱۱٫۸۷۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۱۶۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۹۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰
ترانسفورماتور روغنی کم تلفات ۲۰۰۰ (kva) کیلو ولت آمپر ۱٫۰۶۵٫۸۴۰٫۰۰۰

گزارش تصویری از غرفه نیرو ترانسفو در نمایشگاه صنعت برق

 

گزارشی از بازدید مدیرعامل شرکت مادنیرو از شرکت نیرو ترانسفو در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق را به اطلاع همه فعالان صنعت برق می رسانیم. 

در این رویداد آخرین دستاورد های کارخانجات نیرو ترانسفو رونمایی شد . رونمایی از ترانسفورماتور هوشمند نیرو ترانسفو ، ارتقا بازه تولیدی ترانسفورماتور تا ۲۰۰۰KVA از جمله این دستاورد ها می باشد.

شرکت مادنیرو سنگسر نماینده فروش کارخانجات نیرو ترانسفو شما را به بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین الملل صنعت برق دعوت می نماید.

در پست های بعدی شرح بیشتری در اختیار شما بازدیدکننده محترم قرار خواهد گرفت.

  


ریکلوزر های سه فاز

ریکلوزر های سه فاز در جاهاییکه لازم است که بر اثر اتصال کوتاه هر سه فاز با هم قطع شوند بکار می رود. همچنین برای جلوگیری از یک فاز شدن بارهای سه فاز ، مانند موتورهای بزرگ سه فاز بکار می رود. شرکت مادنیرو سنگسر از جمله شرکتهای تامین کننده این محصول به پیمانکاران محترم در ایران می باشد.


ریکلوزر

ریکلوزر چیست؟

✍️ ریکلوزر وسیله ای بسیار کاربردی و مهم در #خطوط_انتقال و توزیع میباشد که از بسیاری قطعی های برق بی مورد جلوگیری میکند. واژه re در انگلیسی به معنای “دوباره” و close به معنای “بستن” میباشد، از این جهت Recloser وظیفه “دوباره بستن” یا “وصل مجدد” در خطوط انتقالی که خطایی رخ داده است را دارد.

? ریکلوزر خطوط انتقال را در حالت اتصالی مانند یک فیوز یا #دیژنکتور قطع می کند و بلافاصله مجدداً وصل می کند . اگر اتصالی هنوز وجود داشته باشد مجدداً قطع خواهد کرد . این عمل تا زمانی که اتصالی برطرف بشود یا ریکلوزر در مقابل اتصال دائمی قطع کامل (قفل) بکند ادامه خواهد داشت. ⚡️

? اگر اتصالی دائمی باشد ریکلوزر در مقابل اتصال دائم قطع کامل می کند . اگر اتصال موقتی باشد و به آسانی برطرف گردد ریکلوزر خود را کاملا آماده برای اتصالی بعدی خط انتقال می کند.