به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق مازندران، ایستگاه ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت GIS گنبد ۴ به بهره برداری رسید. این ایستگاه در زمینی بمساحت ۱۱۱۸ متر مربع احداث و دارای ۲ دستگاه ترانسفورماتور با جمع ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر ،۲ فیدر ورودی خط ۶۳ کیلوولت جهت تغذیه پست ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت گنبد ۴ ،۲فیدر ترانس ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت، ۱۰ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت، ۲ فیدر ورودی ۲۰ کیلولت و ۲ فیدر خازن ۲۰ کیلوولت است.

رفع مشکل پرباری ایستگاه های فوق توزیع منطقه گنبد و ممانعت از اعمال خاموشی، تامین برق مستمر و مطمئن مشترکان منطقه، کاهش تلفات شبکه، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه است.

هزینه اجرایی احداث این ایستگاه ۱۳۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال است.