لیست قیمت سیم و کابل

برای دانلود آخرین لیست قیمت سیم و کابل - لیست قیمت کلیک کنید

 

 

لیست قیمت

کد شرح کالا قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۱۳ سیم افشان ۷۰ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۱۷.۲۴۰ ۳۳۸.۸۰۰
۰۲۰۱۴ سیم افشان ۹۵ ۴۱۵.۰۰۰ ۴۲۷.۴۵۰ ۴۵۶.۵۰۰
۰۲۰۱۵ سیم افشان ۱۵۰ ۶۶۵.۰۰۰ ۶۸۴.۹۵۰ ۷۳۱.۵۰۰
۰۲۰۱۶ سیم افشان ۱۲۰ ۵۲۵.۰۰۰ ۵۴۰.۷۵۰ ۵۷۷.۵۰۰
۰۲۰۱۷ سیم افشان ۱۸۵ ۸۳۵.۰۰۰ ۸۶۰.۰۵۰ ۹۱۸.۵۰۰
۰۲۰۱۸ سیم افشان ۲۴۰ ۱.۰۸۰.۰۰۰ ۱.۱۱۲.۴۰۰ ۱.۱۸۸.۰۰۰
۰۲۰۱۹ سیم افشان ۳۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰ ۱.۳۶۴.۷۵۰ ۱.۴۵۷.۵۰۰
۰۶۰۵۴ کابل افشان ۱۶ ۸۵.۰۰۰ ۸۷.۵۵۰ ۹۳.۵۰۰
۰۶۰۵۶ کابل افشان ۲۵ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۳ کابل افشان ۳۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۶۰۱۵ کابل افشان ۵۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۳۶.۹۰۰ ۲۵۳.۰۰۰
۰۶۰۳۵ کابل افشان ۷۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۳۲۹.۶۰۰ ۳۵۲.۰۰۰
۰۶۰۱۶ کابل افشان ۹۵ ۴۳۵.۰۰۰ ۴۴۸.۰۵۰ ۴۷۸.۵۰۰
۰۶۰۳۴ کابل افشان ۱۲۰ ۵۵۰.۰۰۰ ۵۶۶.۵۰۰ ۶۰۵.۰۰۰
۰۶۰۱۷ کابل افشان ۱۵۰ ۶۸۰.۰۰۰ ۷۰۰.۴۰۰ ۷۴۸.۰۰۰
۰۶۰۱۹ کابل افشان ۱۸۵ ۸۶۵.۰۰۰ ۸۹۰.۹۵۰ ۹۵۱.۵۰۰
۰۶۰۱۸ کابل افشان ۲۴۰ ۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۱۵۳.۶۰۰ ۱.۲۳۲.۰۰۰
۰۶۰۳۲ کابل افشان ۳۰۰ ۱.۳۹۰.۰۰۰ ۱.۴۳۱.۷۰۰ ۱.۵۲۹.۰۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۱۴۰۱۵ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱ ۴.۸۰۰ ۴.۹۴۴ ۵.۲۸۰
۱۴۰۱۰ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۲ ۸.۴۰۰ ۸.۶۵۲ ۹.۲۴۰
۱۴۰۰۷ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۴ ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
۱۴۰۰۸ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۶ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۱۴۰۰۱ کابل تلفن هوایی ۰.۶×۲×۱۰ ۳۳.۰۰۰ ۳۳.۹۹۰ ۳۶.۳۰۰
۶۰۰۰۴ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۲ ۲۱.۰۰۰ ۲۱.۶۳۰ ۲۳.۱۰۰
۶۰۰۰۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۲ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۲ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۲ ۴۲.۰۰۰ ۴۳.۲۶۰ ۴۶.۲۰۰
۶۰۰۰۶ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۳ ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۹۰۰ ۳۳.۰۰۰
۶۰۰۰۳ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۳ ۳۸.۰۰۰ ۳۹.۱۴۰ ۴۱.۸۰۰
۶۰۰۰۵ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۳ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۶۰۰۰۹ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۴ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۶۰۰۰۸ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۴ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۶۰۰۰۷ کابل افشان شیلد بافته شده ۲.۵×۴ ۷۰.۰۰۰ ۷۲.۱۰۰ ۷۷.۰۰۰
۶۰۰۱۰ کابل افشان شیلد بافته شده ۱×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۳۰۰
۶۰۰۱۱ کابل افشان شیلد بافته شده ۱.۵×۵ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۶۰۰۱۳ کابل آنتنی صادراتی ۴.۵C-2V --- ۱۵.۰۰۰ ۱۵.۴۵۰ ۱۶.۵۰۰
کد شرح کالا سایز قیمت درب کارخانه قیمت عمده فروشی قیمت مصرف کننده
۰۲۰۰۳ سیم افشان ۱ ۴.۹۰۰ ۵.۰۴۷ ۵.۳۹۰
۰۲۰۰۴ سیم افشان ۱.۵ ۶.۸۰۰ ۷.۰۰۴ ۷.۴۸۰
۰۲۰۰۵ سیم افشان ۲.۵ ۱۱.۵۰۰ ۱۱.۸۴۵ ۱۲.۶۵۰
۰۲۰۰۶ سیم افشان ۴ ۱۸.۰۰۰ ۱۸.۵۴۰ ۱۹.۸۰۰
۰۲۰۰۷ سیم افشان ۶ ۲۶.۰۰۰ ۲۶.۷۸۰ ۲۸.۶۰۰
۰۲۰۰۸ سیم افشان ۱۰ ۴۷.۰۰۰ ۴۸.۴۱۰ ۵۱.۷۰۰
۰۲۰۰۹ سیم افشان ۱۶ ۷۲.۰۰۰ ۷۴.۱۶۰ ۷۹.۲۰۰
۰۲۰۱۰ سیم افشان ۲۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۰۲۰۱۱ سیم افشان ۳۵ ۱۵۳.۰۰۰ ۱۵۷.۵۹۰ ۱۶۸.۳۰۰
۰۲۰۱۲ سیم افشان ۵۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۱۱۰۰۲ کابل کولری ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۱۱۰۰۴ کابل کولری ۱.۵×۵ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۵۰۰۲ کابل زمینی ۱۶×۱ ۷۸.۰۰۰ ۸۰.۳۴۰ ۸۵.۸۰۰
۰۵۰۳۸ کابل زمینی ۲۵×۱ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۲۲.۵۷۰ ۱۳۰.۹۰۰
۰۵۰۳۹ کابل زمینی ۳۵×۱ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۶۶.۸۶۰ ۱۷۸.۲۰۰
۰۵۰۴۰ کابل زمینی ۵۰×۱ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۲۶.۶۰۰ ۲۴۲.۰۰۰
۰۵۰۴۱ کابل زمینی ۷۰×۱ ۳۱۵.۰۰۰ ۳۲۴.۴۵۰ ۳۴۶.۵۰۰
۰۵۰۳۶ کابل زمینی ۹۵×۱ ۴۳۰.۰۰۰ ۴۴۲.۹۰۰ ۴۷۳.۰۰۰
۰۵۰۴۲ کابل زمینی ۱۲۰×۱ ۵۴۵.۰۰۰ ۵۶۱.۳۵۰ ۵۹۹.۵۰۰
۰۵۰۳۲ کابل زمینی ۱۵۰×۱ ۶۷۰.۰۰۰ ۶۹۰.۱۰۰ ۷۳۷.۰۰۰
۰۵۰۳۳ کابل زمینی ۱۸۵×۱ ۸۵۵.۰۰۰ ۸۸۰.۶۵۰ ۹۴۰.۵۰۰
۰۵۰۳۴ کابل زمینی ۲۴۰×۱ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۱۳۳.۰۰۰ ۱.۲۱۰.۰۰۰
۰۵۰۳۵ کابل زمینی ۳۰۰×۱ ۱.۳۷۵.۰۰۰ ۱.۴۱۶.۲۵۰ ۱.۵۱۲.۵۰۰
۰۹۰۰۱ کابل زمینی ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۰۲ کابل زمینی ۳۵+۱۶×۳ ۵۹۰.۰۰۰ ۶۰۷.۷۰۰ ۶۴۹.۰۰۰
۰۹۰۰۳ کابل زمینی ۵۰+۲۵×۳ ۷۸۰.۰۰۰ ۸۰۳.۴۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۰۹۰۰۴ کابل زمینی ۷۰+۳۵×۳ ۱.۱۱۰.۰۰۰ ۱.۱۴۳.۳۰۰ ۱.۲۲۱.۰۰۰
۰۹۰۰۵ کابل زمینی ۹۵+۵۰×۳ ۱.۵۳۰.۰۰۰ ۱.۵۷۵.۹۰۰ ۱.۶۸۳.۰۰۰
۰۹۰۰۶ کابل زمینی ۱۲۰+۷۰×۳ ۱.۹۸۰.۰۰۰ ۲.۰۳۹.۴۰۰ ۲.۱۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۷ کابل زمینی ۱۵۰+۷۰×۳ ۲.۳۷۰.۰۰۰ ۲.۴۴۱.۱۰۰ ۲.۶۰۷.۰۰۰
۰۹۰۰۸ کابل زمینی ۱۸۵+۹۵×۳ ۲.۹۸۰.۰۰۰ ۳.۰۶۹.۴۰۰ ۳.۲۷۸.۰۰۰
۰۹۰۰۹ کابل زمینی ۲۴۰+۱۲۰×۳ ۳.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۱۷.۰۰۰ ۴.۲۹۰.۰۰۰
۰۴۰۰۵ کابل زمینی ۱.۵×۲ ۲۹.۰۰۰ ۲۹.۸۷۰ ۳۱.۹۰۰
۰۴۰۰۹ کابل زمینی ۲.۵×۲ ۴۰.۰۰۰ ۴۱.۲۰۰ ۴۴.۰۰۰
۰۴۰۱۶ کابل زمینی ۴×۲ ۵۸.۰۰۰ ۵۹.۷۴۰ ۶۳.۸۰۰
۰۴۰۲۰ کابل زمینی ۶×۲ ۷۷.۰۰۰ ۷۹.۳۱۰ ۸۴.۷۰۰
۰۴۰۲۵ کابل زمینی ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۰۴۰۲۶ کابل زمینی ۱۶×۲ ۱۷۴.۰۰۰ ۱۷۹.۲۲۰ ۱۹۱.۴۰۰
۰۴۰۳۶ کابل زمینی ۱.۵×۳ ۳۷.۰۰۰ ۳۸.۱۱۰ ۴۰.۷۰۰
۰۴۰۴۱ کابل زمینی ۲.۵×۳ ۵۱.۰۰۰ ۵۲.۵۳۰ ۵۶.۱۰۰
۰۴۰۴۴ کابل زمینی ۴×۳ ۷۵.۰۰۰ ۷۷.۲۵۰ ۸۲.۵۰۰
۰۴۰۴۷ کابل زمینی ۶×۳ ۱۰۴.۰۰۰ ۱۰۷.۱۲۰ ۱۱۴.۴۰۰
۰۴۰۵۰ کابل زمینی ۱۰×۳ ۱۵۹.۰۰۰ ۱۶۳.۷۷۰ ۱۷۴.۹۰۰
۰۴۰۵۳ کابل زمینی ۱۶×۳ ۲۵۰.۰۰۰ ۲۵۷.۵۰۰ ۲۷۵.۰۰۰
۰۴۰۵۶ کابل زمینی ۲۵×۳ ۳۸۵.۰۰۰ ۳۹۶.۵۵۰ ۴۲۳.۵۰۰
۰۴۰۵۸ کابل زمینی ۳۵×۳ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۴۰۶۱ کابل زمینی ۱.۵×۴ ۴۴.۰۰۰ ۴۵.۳۲۰ ۴۸.۴۰۰
۰۴۰۶۴ کابل زمینی ۲.۵×۴ ۶۴.۰۰۰ ۶۵.۹۲۰ ۷۰.۴۰۰
۰۴۰۶۹ کابل زمینی ۴×۴ ۹۵.۰۰۰ ۹۷.۸۵۰ ۱۰۴.۵۰۰
۰۴۰۷۳ کابل زمینی ۶×۴ ۱۳۸.۰۰۰ ۱۴۲.۱۴۰ ۱۵۱.۸۰۰
۰۴۰۷۸ کابل زمینی ۱۰×۴ ۲۱۲.۰۰۰ ۲۱۸.۳۶۰ ۲۳۳.۲۰۰
۰۴۰۷۹ کابل زمینی ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۰۴۰۸۳ کابل زمینی ۲۵×۴ ۴۹۵.۰۰۰ ۵۰۹.۸۵۰ ۵۴۴.۵۰۰
۰۴۰۸۸ کابل زمینی ۱.۵×۵ ۵۵.۰۰۰ ۵۶.۶۵۰ ۶۰.۵۰۰
۰۴۰۹۰ کابل زمینی ۲.۵×۵ ۸۰.۰۰۰ ۸۲.۴۰۰ ۸۸.۰۰۰
۰۴۰۹۴ کابل زمینی ۴×۵ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۱۹.۴۸۰ ۱۲۷.۶۰۰
۰۴۰۹۷ کابل زمینی ۶×۵ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۶۹.۹۵۰ ۱۸۱.۵۰۰
۰۴۰۹۸ کابل زمینی ۱۰×۵ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۶۵.۷۴۰ ۲۸۳.۸۰۰
۰۴۰۹۹ کابل زمینی ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۴۱۱۴ کابل زمینی ۲۵×۵ ۶۲۵.۰۰۰ ۶۴۳.۷۵۰ ۶۸۷.۵۰۰
۰۴۱۵۹ کابل زمینی ۳۵×۵ ۸۴۵.۰۰۰ ۸۷۰.۳۵۰ ۹۲۹.۵۰۰
۰۶۰۰۱ کابل افشان ۰.۷۵×۲ ۱۱.۷۰۰ ۱۲.۰۵۱ ۱۲.۸۷۰
۰۶۰۰۲ کابل افشان ۱×۲ ۱۴.۳۰۰ ۱۴.۷۲۹ ۱۵.۷۳۰
۰۶۰۰۳ کابل افشان ۱.۵×۲ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۴ کابل افشان ۲.۵×۲ ۳۱.۰۰۰ ۳۱.۹۳۰ ۳۴.۱۰۰
۴۳۰۰۱ کابل افشان ۴×۲ ۴۸.۵۰۰ ۴۹.۹۵۵ ۵۳.۳۵۰
۴۳۰۰۲ کابل افشان ۶×۲ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۳ کابل افشان ۱۰×۲ ۱۱۳.۰۰۰ ۱۱۶.۳۹۰ ۱۲۴.۳۰۰
۴۳۰۰۴ کابل افشان ۱۶×۲ ۱۷۵.۰۰۰ ۱۸۰.۲۵۰ ۱۹۲.۵۰۰
۰۶۰۰۵ کابل افشان ۰.۷۵×۳ ۱۶.۰۰۰ ۱۶.۴۸۰ ۱۷.۶۰۰
۰۶۰۰۶ کابل افشان ۱×۳ ۱۹.۰۰۰ ۱۹.۵۷۰ ۲۰.۹۰۰
۰۶۰۰۷ کابل افشان ۱.۵×۳ ۲۶.۵۰۰ ۲۷.۲۹۵ ۲۹.۱۵۰
۰۶۰۰۸ کابل افشان ۲.۵×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۷ کابل افشان ۴×۳ ۶۶.۵۰۰ ۶۸.۴۹۵ ۷۳.۱۵۰
۴۳۰۰۸ کابل افشان ۶×۳ ۹۴.۰۰۰ ۹۶.۸۲۰ ۱۰۳.۴۰۰
۴۳۰۰۹ کابل افشان ۱۰×۳ ۱۶۱.۰۰۰ ۱۶۵.۸۳۰ ۱۷۷.۱۰۰
۴۳۰۱۰ کابل افشان ۱۶×۳ ۲۴۳.۰۰۰ ۲۵۰.۲۹۰ ۲۶۷.۳۰۰
۴۳۰۱۱ کابل افشان ۲۵×۳ ۳۸۸.۰۰۰ ۳۹۹.۶۴۰ ۴۲۶.۸۰۰
۴۳۰۱۲ کابل افشان ۳۵×۳ ۵۳۲.۰۰۰ ۵۴۷.۹۶۰ ۵۸۵.۲۰۰
۴۳۰۱۳ کابل افشان ۵۰×۳ ۷۵۲.۰۰۰ ۷۷۴.۵۶۰ ۸۲۷.۲۰۰
۰۶۰۶۸ کابل افشان ۷۰×۳ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۰۸۱.۵۰۰ ۱.۱۵۵.۰۰۰
۰۶۰۰۹ کابل افشان ۰.۷۵×۴ ۲۰.۰۰۰ ۲۰.۶۰۰ ۲۲.۰۰۰
۰۶۰۱۰ کابل افشان ۱×۴ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۷۵۰ ۲۷.۵۰۰
۰۶۰۱۱ کابل افشان ۱.۵×۴ ۳۵.۰۰۰ ۳۶.۰۵۰ ۳۸.۵۰۰
۰۶۰۱۲ کابل افشان ۲.۵×۴ ۵۵.۵۰۰ ۵۷.۱۶۵ ۶۱.۰۵۰
۴۳۰۱۴ کابل افشان ۴×۴ ۸۳.۵۰۰ ۸۶.۰۰۵ ۹۱.۸۵۰
۴۳۰۱۵ کابل افشان ۶×۴ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۲۳.۶۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۴۳۰۱۶ کابل افشان ۱۰×۴ ۲۱۷.۰۰۰ ۲۲۳.۵۱۰ ۲۳۸.۷۰۰
۴۳۰۱۷ کابل افشان ۱۶×۴ ۳۲۳.۰۰۰ ۳۳۲.۶۹۰ ۳۵۵.۳۰۰
۴۳۰۱۸ کابل افشان ۲۵×۴ ۴۹۸.۰۰۰ ۵۱۲.۹۴۰ ۵۴۷.۸۰۰
۰۶۰۱۳ کابل افشان ۱.۵×۵ ۴۳.۰۰۰ ۴۴.۲۹۰ ۴۷.۰۰۰
۰۶۰۱۴ کابل افشان ۲.۵×۵ ۶۷.۵۰۰ ۶۹.۵۲۵ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۳ کابل افشان ۴×۵ ۱۰۶.۰۰۰ ۱۰۹.۱۸۰ ۱۱۶.۶۰۰
۴۳۰۲۴ کابل افشان ۶×۵ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۴.۵۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۴۳۰۳۳ کابل افشان ۱۰×۵ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۶۷.۸۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۴۳۰۳۶ کابل افشان ۱۶×۵ ۴۰۰.۰۰۰ ۴۱۲.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰
۰۹۰۸۷ کابل افشان ۲۵+۱۶×۳ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۶۳.۵۰۰ ۴۹۵.۰۰۰
۰۹۰۸۸ کابل افشان ۳۵+۱۶×۳ ۶۰۰.۰۰۰ ۶۱۸.۰۰۰ ۶۶۰.۰۰۰
۰۹۰۸۹ کابل افشان ۵۰+۲۵×۳ ۸۵۳.۰۰۰ ۸۷۸.۵۹۰ ۹۳۸.۳۰۰
۰۹۱۰۶ کابل افشان ۷۰+۳۵×۳ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ۱.۲۶۶.۹۰۰ ۱.۳۵۳.۰۰۰
۰۹۱۰۷ کابل افشان ۹۵+۵۰×۳ ۱.۶۴۰.۰۰۰ ۱.۶۸۹.۲۰۰ ۱.۸۰۴.۰۰۰
۰۹۱۱۹ کابل افشان ۱۲۰+۷۰×۳ ۲.۰۶۷.۰۰۰ ۲.۱۲۹.۰۱۰ ۲.۲۷۳.۷۰۰
۰۶۰۶۶ کابل افشان ۲۵×۵ ۶۳۶.۰۰۰ ۶۵۵.۰۸۰ ۶۹۹.۶۰۰
۰۶۰۷۳ کابل افشان ۳۵×۵ ۸۸۰.۰۰۰ ۹۰۶.۴۰۰ ۹۶۸.۰۰۰

 

به قیمت‌های فوق عوارض ارزش افزوده اضافه می‌گردد.


لیست قیمت ترانس

برای دانلود لیست قیمت ترانسفورماتور تیرماه۹۷ کلیک کنید

لیست قیمت ترانسفورماتور ترانس روغنی کم تلفات ، درصد تخفیف خود را از کارشناس فروش مادنیرو طلب کنبد! کد تخفیف TRANSOFF را به خاطر بسپارید.


فیلم :: نصب چراغ خیابانی فرودگاه سمنان توسط مادنیرو

نصب چراغ های فرودگاه سمنان یکی از پروژه های موفق شرکت ماد نیرو سنگسر می باشد که با رضایت کامل پیمانکار محترم در فرودگاه سمنان انجام شد.

اختصاص ۲۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور به سیستم‌های سرمایشی

اختصاص ۲۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور به سیستم‌های سرمایشی/ در زمان پیک صادرات برق نخواهیم داشت
همایون حائری، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو صبح امروز (دوشنبه ۱۱ تیرماه) در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما در انعکاس اخبار حوزه برق در جامعه اظهار داشت: برای پیک امسال از انتهای سال ۹۶ در این خصوص جلسات و نشست‌های متعدد خبری برگزار شد و انصافاً سازمان صدا و سیما به‌صورت ویژه پای کار آمده است تا اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع برای صرفه‌جویی در مصرف برق انجام شود.

وی از افزایش هفت درصدی قیمت تعرفه در بخش خانگی گفت و عنوان کرد: متاسفانه این افزایش هیچ تاثیری در کاهش مصرف نداشته است.

حائری با بیان اینکه افزایش مصرف قابل پیش بینی نیست و وابسته به یکسری اتفاقات از جمله بالارفتن دمای هوا است، عنوان کرد: با صرفه جویی انجام شده برای شبکه مشکل خاصی به‌وجود نیامد و میزان مصرف و تولید جوابگو بود، اما به علت افزایش دما و گرمای هوا تاسیسات ما دچار آسیب دیدگی شدند و در خطوط ما اضافه بار مشاهده شد که همین نشان دهنده این است که نمی‌شود مصرف را پیش بینی کرد و اگر این صرفه جویی ادامه داشته باشد، قطعاً تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.

معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو از برنامه‌ریزی‌های سالانه برای نیروگاه‌های برق آبی گفت و ابراز داشت: امسال به جهت کم‌بارشی و پائین بودن مخازن نمی‌شود به این نیروگاه‌ها تکیه کرد و به‌خاطر اینکه در سال‌های آتی به سمت تغییر شرایط اقلیمی خواهیم رفت، بایستی توجه بیشتر ما سوی واحدهای حرارتی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت واحدهای انرژی‌های نو این چنین بیان کرد که این واحدها به مدار بیایند و از ظرفیت آنها به‌خوبی بهره لازم را ببریم.
 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو ادامه داد: انرژی‌های نو از موارد مهمی است که ما در برنامه اصلی خود داریم و در حال حاضر سرمایه گذاران این واحد آمادگی کامل برای گسترش و افزایش آن را دارند که باید در اینجا ذکر شود که به‌دنبال این هستیم تا ظرفیت تولید از این واحدها را به ۴ هزار مگاوات برسانیم.

حائری با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور اختصاص به سیستم‌های سرمایشی پیدا کرده است، بیان داشت: این عدد، کل مصرف ۴ کشور همسایه بوده که متاسفانه معضل بزرگی است.

وی از مدیریت مصرف و درست مصرف کردن گفت و ادامه داد: در ایام پیک برخی استان‌ها با مدیریت درست در مصرف کمک حال شبکه برق‌رسانی بودند و از طرفی قطع سیستم‌های سرمایشی ادارات بعد از ساعت مشخص شده نیز توانست این کمک را دوچندان کند.
 
معاون برق و انرژی وزیر نیرو تصریح کرد: به‌عنوان وظیفه ملی و انسانی باید درست مصرف کردن را در جامعه نهادینه کنیم، این صرفه‌جویی زیرساخت رفاه مردم و توسعه ملی است که باید جامعه به‌سمت مصرف بهینه سوق پیدا کند.

حائری با بیان اینکه مشترکینی که بالاتر از مصرف تعیین شده مصرف دارند، بایستی قیمت واقعی از آنها گرفته شود، ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی وزارت نیرو همین موضوع است که قیمت گذاری بر مبنای الگوی مصرف اتخاذ شود و در حال حاضر مطالعات آن انجام و به‌زودی نهایی خواهد شد.

وی افزود: در دستگاه‌های دولتی تعرفه ۲۰ درصدی هم‌اکنون اعمال می‌شود و این نظارت از سوی مرکز دیسپاچینگ به‌خوبی پایش و تحت کنترل است و دستگاه پرمصرف باید هزینه آن را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت قطعاً از بودجه آنها کم خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه اگر در جریان قطع برق به مشترکین خسارتی وارد شود می‌توانند این خسارت را مطالبه کنند، بیان داشت: مشترکین با مراجعه به مراکز و پس از بررسی‌های لازم حتماً خسارت خود را دریافت خواهند کرد که برای پرداخت این خسارات نیز چارچوب‌های از قبل تعریف شده است.

حائری در خصوص خاموشی‌های اخیر گفت و بیان داشت: علت این خاموشی‌ها به‌خاطر افزایش پیک بار بوده و هیچ برنامه مشخصی از قبل برای خاموشی نبوده است.
 
وی افزود: در کنترل شبکه حتماً مواردی رعایت خواهد شد که کار به خاموشی کشیده نشود و در این باره باید مطرح کنم که ما نزدیک به یک هزار مگاوات ظرفیت ذخیره‌ای در شبکه برای مواقع بحران و اضطراری دارم که در صورت لزوم و نیاز از آن بهره خواهیم برد و در زمان پیک بار این ذخیره پاسخگویی کمبود ما است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو از بستن قرارداد با صنایع برای کاهش مصرف برق تا یک هزار و ۳۰۰ مگاوات گفت و ادامه داد: مذاکرات مختلفی در این خصوص انجام و به توافق رسیدیم که در زمان پیک مصرف خود را پائین بیاورند.

حائری از برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان نیروگاه‌های پراکنده گفت و بیان داشت: قرار شد کمک‌های ویژه‌ای به این تولیدکنندگان داشته باشیم و در این راستا مکاتباتی را با وزارت نفت انجام دادیم و به‌دنبال حل مشکل این عزیزان هستیم تا تاخیری در کار آنها انجام نشود که باید گفت در حال حاضر در پی کسب مجوزهای لازم قرار داریم.
 
وی با اشاره به صادرات و واردات برق و اینکه این کار کمکی به پیک بار است، تصریح کرد: با برخی کشورها اعم از آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان در زمینه واردات برق تفاهم‌نامه‌های انجام و در حال حاضر در شبکه وجود دارد و ظرفیت کلی ما از واردات حدود ۷۰۰ مگاوات است.

حائری افزود: صادرات برق نیز برای ما ویژگی‌های خوبی دارد و باعث افزایش پایداری شبکه خواهد شد و اینکه کشورهای مورد توافق با ما هم می‌توانند از خدمات مهندسان ایرانی در حوزه برق بهره ببرند.

وی ادامه داد: در زمان پیک صادرات برق نخواهیم داشت و در فصول دیگر این صادرات انجام می‌شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با یادآوری پیک کلی سال گذشته که ۵۵ هزار و ۴۴۳ مگاوات بود، افزود: روز گذشته مقدار پیک مصرفی ۵۵ هزار و ۴۳۲ گزارش شد و اگر امروز صرفه جویی مردم و اعمال اصلاح مصرف در ادارات دولتی نبود، قطعاً با مشکل خاموشی مواجعه بودیم که می‌توان گفت این صرفه جویی باعث کاهش یک هزار و ۶۰۰ مگاواتی در پیک شد و توانست از افزایش پیک جلوگیری کند.

حائری با تاکید مجدد بر ادامه صرفه جویی از سوی همگان گفت: اگر صرفه جویی ادامه پیدا نکند، قطعاً سال‌های آینده به مشکل بر خواهیم خورد و این را بدانید با احداث نیروگاه‌های جدید و تعمیرات تجهیزات، باز نیاز به صرفه جویی داریم که بایستی رشد مصرف مدیریت و کنترل شود.
 
وی با بیان اینکه بایستی در سیستم‌های سرمایشی اصلاح صورت پذیرد و تجهیزات مناسب در اختیار مشترکین قرار بگیرد، ادامه داد: در بحث صنایع هم باید برای آنها سقف مصرف مشخص شود و هم اکنون در حال تدوین آن هستیم تا صنایع ما قیمت واقعی برق را پرداخت کنند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو از انجام تدوین الگوی مصرف برای همهٔ مشترکین گفت و افزود: در بخش دولتی اکثر استان‌ها کنترل مصرف را دارند و در ساعات پیک از سیستم سرمایشی استفاده نمی‌کنند.

حائری با اشاره‌ به مطالبات پیمانکاران و تصریح کرد: در این خصوص بدهی بالایی به پیمانکاران داریم و باید گفت که در بودجه امسال پرداخت این بدهی‌ها لحاظ شده و امیدواریم زودتر بخشی از آن را پرداخت کنیم.

وی در سخنان خود از تلفات شبکه گفت و مطرح کرد: سال ۹۳ تلفات شبکه ما به ۱۵ درصد رسید که یکسری تلفات ما فنی بود و مقدار دیگر آن غیر فنی بود که هم اکنون این تلفات به ۱۱ درصد رسیده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده در کشور داریم، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به‌دنبال این هستیم تا این تعداد را به ۴۵۰ هزار کنتور هوشمند برسانیم.

حائری در ادامه همین مطلب افزود: مزایای کنتورهای هوشمند این است که مشترکین کاملاً با ما در ارتباط هستند و از میزان مصرف خود مطلع خواهند شد و قابلیت دیگر آن کنترل پرمصرف‌هاست که در شبکه قابل رویت هستند.

 

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
منبع: پاون

راهکارهای مقابله باخاموشی/پیشنهاد اصلاح نظام تعرفه گذاری برق

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با «ارزیابی ابعاد بحران تامین برق تابستان و راهکارهای مقابله آن» به بررسی تجربیات برخی کشورهای جهان برای مقابله با بحران برق پرداخت.

در این گزارش همچنین با توجه به مهمترین تجربیات کشورهای پیشرو، راه حل هایی برای مقابله با کمبود برق در تابستان سال ۱۳۹۷ ارائه شد که در این زمینه برای مقابله با بحران برق دو مجموعه راهکار ارائه می شود.

الف) راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت که شامل موارد زیر است:

اصلاح نظام تعرفه گذاری اوج بار

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: بهترین شیوه این است که نظام فعلی قیمت گذاری اوج بار اصلاح و از روش قیمت بحرانی همراه با الگوی مصرف استفاده شود. در شیوه پیشنهادی تنها ۷۵ درصد مشترکان با افزایش قیمت برق مواجه شده و تمامی درآمدهای حاصل نیز به مشترکان کم مصرف به عنوان پاداش داده می شود. این پیشنهاد را می توان به صورت آزمایشی در برخی شهرها مانند تهران اجرا کرد.

توسعه کنتورهای دیجیتالی و کنتورهای هوشمند برای اجرای تعرفه های اوج بار

به منظور کارآیی یک نظام تعرفه گذاری لازم است تا برخی زیر ساخت های لازم در کشور اصلاح شود. مهمترین زیرساخت مرتبط با اجرای تعرفه های اوج بار، کنتورهای سه زمانه و یا کنتورهای هوشمند است. در حال حاضر تنها ۵۰ درصد از کل کنتورهای بخش خانگی سه زمانه هستند. لذا با توجه به ضرورت فوری مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، لازم است تعویض کنتورهای قدیمی در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح قبوض برق

از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت مصرف، که تاثیرگذاری سایر عوامل نیز به آن وابسته اند، اطلاع رسانی صحیح به مشترک پیرامون شیوه محاسبه هزینه برق و وضعیت مصرفی خود مشترک است. در حال حاضر این اطلاع رسانی از طریق قبوض برق صورت می گیرد اما ایرادات متعدد در شیوه صدور قبوض سبب شده است مشترکان برق ارتباط موثری با این قبوض برقرار نکنند. لذا ضروری است این اشکالات برطرف شود.

اعلام خاموشی از طریق صفحه نمایش تلویزیون

برای استفاده حداکثری از تلویزیون پیشنهاد شد که مشابه کشور آفریقای جنوبی وضعیت بار شبکه از طریق تلویزیون به صورت چندین مرتبه در روز اعلام شود. همچنین در وضعیت نزدیک به خاموشی تمامی برنامه ها قطع و در صفحه تلویزیون به مشترکان اعلام شود که در آستانه خاموشی قرار داریم و باید استفاده از وسائل الکترونیکی به حداقل برسد. علاوه بر تلویزیون، در وضعیت آستانه خاموشی باید وضعیت شبکه از طریق پیام کوتاه نیز به مشترکان اعلام شود.

اصلاح ساعات کار ادارات و واحدهای تجاری

از آنجایی که سهم بخش های دولتی از میزان تقاضای مصرفی در زمان اوج بار قابل توجه است در نتیجه می توان با زودتر شروع کردن ساعت کار ادارات (مثلا ساعت ۷) و خاتمه از ساعت ۱۴:۳۰ بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی در زمان اوج بار را کاهش داد.

توسعه تجهیزات کم مصرفی سرمایشی

در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه شد:

اصلاح برچسب انرژی کولرهای آبی،

برگزاری مسابقه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان کولرهای آبی،

اعطای وام کم بهره بین تولید کنندگان،

حمایت های رسانه ای از تولید کنندگان تجهیزات سرمایشی کم مصرف

راه اندازی سامانه اسقاط تجهیزات فرسوده،

جایگزینی وسائل سرمایشی پرمصرف برای خانوارهای بی بضاعت خریدهای عمده دولتی.

ب) راهکارهای بلندمدت

توسعه تجارت برق با کشورهای همسایه،

توسعه مصارف برق در بخش مولد (صنعت و حمل و نقل) کشور،

کاهش تلفات شبکه،

استفاده از فناوری های ذخیر ساز برق،

اصلاح ساختار مدیریت و تصدی گری در بخش انرژی

احیای اقتصاد برق با هدف توسعه سرمایه گذاری در تولید برق

گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.


تولید مقره برند مانیر در ایران

انواع مقره سرامیکی و پلیمری سوزنی و بشقابی در ایران با برند مانیر تولید خواهد شد. 


نهمین نمایشگاه بین المللی برق اصفهان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، در آیین گشایش این نمایشگاه که با حضور مسئولان صنعت برق اصفهان آغاز شد مهندس رسول موسی رضایی مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان با ارائه سخنانی، تولید ۱۱ درصد برق کشوررا متعلق به استان اصفهان دانست و گفت: مصرف برق امسال با توجه به کمبود آب و خشکسالی باز هم رشد خواهد داشت.

وی افزود: شاخص این افزایش نیز مصرف ۴۵۰۰ مگاوات برق در حوزه تحت مدیریت برق منطقه ای اصفهان در طول امروز (۶ تیرماه) است که این رقم معادل اوج مصرف سال گذشته است و در صورت رعایت نکردن الگوی صحیح مصرف مجبور به اعمال خاموشی هستیم.

موسی رضایی اذعان داشت: ۶۰ درصد مصرف اصفهان در بخش صنعت و مولد بوده و این از شاخص های سرآمدی ماست.

وی تصریح کرد: مسئله کم آبی از موضوعاتی است که نباید از آن غافل شویم چرا که به دلیل کم آبی، نیروگاه ۸۴۰ مگاواتی اصفهان با ۱۰ درصد ظرفیت در حال تولید است و این مسئله یکی از معظلات اصفهان است.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان در پایان ضمن حمایت از تولیدکنندگان گفت: ما به عنوان متولی صنعت برق استان، از صنایع داخلی حمایت می کنیم و امیدواریم این نمایشگاه، به توسعه صنعت برق کمک کند.


ایستگاه۲۰ .۶۳ کیلوولت گنبد ۴ به بهره برداری رسید

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق مازندران، ایستگاه ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت GIS گنبد ۴ به بهره برداری رسید. این ایستگاه در زمینی بمساحت ۱۱۱۸ متر مربع احداث و دارای ۲ دستگاه ترانسفورماتور با جمع ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر ،۲ فیدر ورودی خط ۶۳ کیلوولت جهت تغذیه پست ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت گنبد ۴ ،۲فیدر ترانس ۲۰٫ ۶۳ کیلوولت، ۱۰ فیدر خروجی ۲۰ کیلوولت، ۲ فیدر ورودی ۲۰ کیلولت و ۲ فیدر خازن ۲۰ کیلوولت است.

رفع مشکل پرباری ایستگاه های فوق توزیع منطقه گنبد و ممانعت از اعمال خاموشی، تامین برق مستمر و مطمئن مشترکان منطقه، کاهش تلفات شبکه، بهبود ولتاژ مشترکین منطقه از اهداف و اثرات اجرایی این پروژه است.

هزینه اجرایی احداث این ایستگاه ۱۳۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال است.


اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

، غلامرضا خیرخواه مدیر روابط عمومی شرکت در این خصوص اظهار داشت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی درخصوص افزایش مستمر دما وپایداری هوای گرم درتهران، مصرف برق در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: با توجه به همراهی موثر مشترکان و صرفه جویی در مصرف برق تا هفته گذشته شاهد مشکلی در پایداری برق شهر تهران نبودیم اما با توجه به روند افزایشی دما و به طبع آن افزایش مصرف برق، شاهد رشد بار در شبکه هستیم برهمین اساس دراین شرایط به منظور تامین برق پایدار،بیش از هر زمان دیگری به مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین شهر تهران نیازمندیم.
خیرخواه همچنین با اشاره به ساعت های اوج مصرف انرژی در شهرتهران (۱۲تا۱۷روز-۲۰تا۲۳شب) تاکیدکرد: اگر مشترکان شهر تهران تنها ۱۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، تابستانی بدون خاموشی را در تهران خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه شهر تهران از لحاظ فنی در شرایط پایدار است، گفت: امیدواریم با تلاش همکاران مجموعه صنعت برق و همراهی مشترکان و رعایت صرفه جویی ده درصدی در مصرف برق، پیک بار تابستان امسال را با موفقیت پشت سر گذاریم.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف برق گفت: مشترکان می توانند درساعت های اوج مصرف برق کولرهای آبی خود را بر روی دور کند قرار دهند، در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات بین ۲۳ تا۲۵ درجه سانتی گراد تنظیم شود؛ در ساعت های اوج مصرف برق استفاده از وسایل پرمصرف برقی مانند اتو،ماشین لباسشویی، ظرف شویی، جاروبرقی و... را به ساعت های دیگری موکول کرده و تا حد امکان به منظور تامین نور در طول روز از روشنایی طبیعی بهره گیرند.